Powody, dla których dziecko może opuścić szkołę w Wielkiej Brytanii

Powody, dla których dziecko może opuścić szkołę w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z sekcją 175 Ustawy o edukacji z 2002 r. szkoły i władze lokalne w Wielkiej Brytanii mają prawny obowiązek podjęcia określonych kroków w przypadku nieobecności dziecka oraz zbadania wszelkich niewyjaśnionych nieobecności. Powodem jest bezpieczeństwo i ochrona dziecka.

Każde dziecko zarejestrowane w szkole może opuścić zajęcia w bardzo wyjątkowych okolicznościach: gdy jest zbyt chore, aby uczęszczać do szkoły lub gdy szkoła z góry wyrazi zgodę na nieobecność.

Choroby i sytuacje kryzysowe są częścią życia. Jeśli Twoje dziecko jest chore, musisz poinformować o tym szkołę tak szybko, jak to możliwe, każdego dnia podczas jego nieobecności. Szkoła ma prawo zażądać od Ciebie przedstawienia dowodów m.in. zaświadczenia lekarskie potwierdzające przyczynę nieobecności dziecka.

Nieobecność dziecka w szkole może być usprawiedliwiona z następujących powodów:

  • Powody zdrowotne – Zły stan zdrowia, a także wizyty u lekarzy czy dentystów to główne przyczyny nieobecności dzieci w szkole. Choć uważa się to za uzasadniony powód, szkoła może poprosić Cię o zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie o wizycie lekarskiej w przypadku dłuższych lub częstych nieobecności.
  • Powody religijne – Niektóre dni mają szczególne znaczenie dla różnych wspólnot religijnych. Jeśli złożysz wniosek o pozwolenie z wyprzedzeniem, Twoje dziecko może uzyskać zgodę na nieobecność w szkole z powodów religijnych, takich jak chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, Boże Narodzenie i Wielkanoc.
  • Brak transportu – w okolicznościach określonych przez prawo władze lokalne muszą zapewnić dzieciom transport do szkół. W przeciwnym razie brak transportu może być uzasadnioną przyczyną niechodzenia dzieci do szkoły.
  • Inne powody – Wśród innych powodów, dla których szkoła może wcześniej wyrazić zgodę na nieobecność, są powody rodzinne, pogrzeby, rozmowy kwalifikacyjne itp. Należy jednak pamiętać, że szkoła może nie uwzględnić Twojej prośby o nieobecność z tych powodów.

Ubieganie się o usprawiedliwioną nieobecność w szkole w Anglii (UK)

Nakaz uczęszczania do szkoły (School Attendance Order)

Nakaz uczęszczania do szkoły instruuje rodziców lub opiekunów, aby posyłali swoje dziecko do szkoły określonej w nakazie. Zarządzenie takie może zostać wydane, jeżeli władze lokalne są przekonane, że edukacja zapewniona dziecku jest niewystarczająca, np. jeżeli dziecko uczy się w domu i nie uczy się tego, czego powinno się uczyć zgodnie z jego wiekiem i możliwościami.

Zwykle dają Ci 15 dni na udowodnienie, że zarejestrowałeś swoje dziecko w szkole lub że zapewniasz mu odpowiednią edukację w domu. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub ukarany grzywną.

Zarządzenie nadzoru oświatowego (Education Supervision Order)

Oprócz ścigania rodziców lub opiekunów władze lokalne mogą również zwrócić się do sądu o wydanie Nakazu Nadzoru Oświatowego. Krótko mówiąc, oznacza to, że zostanie Ci przydzielona osoba, która udzieli Ci pomocy, będzie Cię nadzorować i spróbuje doradzić, w jaki sposób możesz zapewnić dziecku powrót do edukacji.

Wsparcie uczęszczania do szkoły (Support on school attendance)

Jeśli masz trudności z dotarciem dziecka do szkoły, możesz skorzystać z pomocy. Szkoły i władze lokalne zapewniają rodzicom wsparcie na wiele sposobów, włączając w to umowy rodzicielskie. Umowy rodzicielskie to dobrowolna forma wsparcia, której celem jest pomoc w nawiązaniu kontaktu dziecka, rodzica i szkoły lub władz lokalnych w celu współpracy w zakresie frekwencji dziecka.

Jak w przypadku każdej innej umowy, uczestnicy dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania ustalonych warunków. Władze lokalne mogą jednak wykorzystać to jako dowód w przypadku nieprzestrzegania umowy.

Ściganie w związku z słabą frekwencją dziecka w szkole w Anglii (Wielka Brytania)

Jeżeli dziecko w wieku szkolnym zostanie znalezione w miejscu publicznym w godzinach zajęć lekcyjnych (kiedy powinno być w szkole) bez uzasadnionej przyczyny, rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W przypadku skazania sąd może nałożyć na nich grzywnę w wysokości do 1000 funtów.

Władze lokalne mogą również ścigać rodziców za to, że ich dziecko nie uczęszcza do szkoły. Mogą to zrobić nawet bez nałożenia kary pieniężnej.

Jeżeli oskarżenie zakończy się sukcesem, sąd może nakazać rodzicom udział w kursach dla rodziców, które powinny pomóc im poprawić zachowanie dziecka. Kursy te mogą trwać do 3 miesięcy.

Można od nich także wymagać spełnienia innych warunków w ciągu 12 miesięcy. Przestrzeganie tych warunków będzie nadzorowane przez osobę odpowiedzialną lub władze lokalne w szkole. Naruszenie takiego nakazu może skutkować karą grzywny.

Kara za nieregularną i niską frekwencję dziecka w szkole w Wielkiej Brytanii

Zamiast wszczynać postępowanie karne, władze lokalne, policja lub dyrektor szkoły w Wielkiej Brytanii mogą ukarać rodziców dzieci nieregularnie uczęszczających do szkoły grzywną w wysokości 60 funtów za każdy dzień nieobecności.

Jeśli jednak nie zapłacisz tej grzywny w ciągu 28 dni, może ona zostać zwiększona do 120 funtów lub możesz zostać odesłany do sądu, gdzie możesz zostać ukarany grzywną do 2500 funtów, nakazem wspólnotowym lub karą więzienia na trzy miesiące.

Rzeczy ciągle się zmieniają. Dlatego też, chociaż w naszym interesie leży dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji, możliwe jest, że niektóre informacje uległy zmianie od czasu ostatniej aktualizacji tego artykułu. Dlatego zalecamy sprawdzenie ich pod adresem gov.uk, lub citizensadvice.org.uk