Vše-o-PIP-Personal-Independence-Payments

Co je PIP?

Pokud nevíte co je PIP, nebo zvažujete že byste o PIP požádali, avšak nevíte jak a zda na PIP máte nárok, tento článek vám zodpoví tyto, stejně jako jiné dotazy ohledně PIP.

Pokud nevíte co je PIP, nebo zvažujete že byste o PIP požiadali, avšak nevíte jak a zda na PIP máte nárok, tento článek vám zodpoví tyto, stejně jako jiné dotazy ohledně PIP.

Jak požádat o PIP?

Žádosti o PIP (Personal Independence Payments) se podávají telefonicky, i když za určitých okolností lze vydat papírové formuláře.

Ministerstvo práce a důchodů (Department for Work and Pensions – DWP) shromažďuje základní informace o žadateli a jeho zdravotním stavu, nebo zdravotních problémech. Pokud se usoudí, že žadatel splňuje základní podmínky nároku, jako jsou požadavky na věk a bydliště, žadateli se následně zašle dotazník s brožurou ohledně plateb na zajištění osobní nezávislosti. (PIP2).

Zde žadatel může poskytnout informace o tom, jak jejich zdravotní stav a zdravotní problémy ovlivňují jejich každodenní život. Po vrácení informační brožury je případ postoupen společnosti která ho zhodnotí, spolu s dalšími poskytnutými důkazy.

Kdo rozhoduje o udělení PIP?

Zdravotní pracovník pracující pro poskytovatele hodnocení poté posoudí předložené informace, shromáždí všechny potřebné dodatečné důkazy a rozhodne, zda existují dostatečné informace k tomu, aby mohl Ministerstvu práce a důchodů poradit ohledně pravděpodobného dopadu na každodenní život žadatele a/nebo na aktivity související s mobilitou.

To může a nejčastěji bude zahrnovat osobní vyšetření před tím, než poskytnou Ministerstvu práce a důchodů hodnotící zprávu. Osoba s rozhodovací pravomocí, než přijme rozhodnutí o nároku na dávku, zkontroluje hodnotící zprávu a všechny ostatní důkazy. Ve všech případech osoba s rozhodovací pravomocí zváží potřeby navrhovatele, jak je navrhovatel sám popsal v informační brožuře a jakékoli další důkazy.

Lidé kteří jsou nevyléčitelně nemocní, tzn. j. lidé, u kterých je nepravděpodobné, že budou žít déle než 6 měsíců, mohou požádat svého lékaře o vyplnění formuláře DS1500, který by pak měli zaslat do Centra dávek pro osoby se zdravotním postižením (Disability Benefit Centre). Musí se očekávat, že potřeba pomoci s každodenními životními náklady a mobilitou bude existovat během požadovaného období, 3 měsíce před a dalších 9 měsíců po datu vzniku nároku. Lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, nemusí splňovat kvalifikační období.

Ve všech případech musí osoba splnit předepsané podmínky pobytu ve Velké Británii, v kterýkoli den zahrnutý v žádosti. Museli být ve Velké Británii alespoň 104 ze 156 týdnů bezprostředně předcházejících tomu dni. Musí také mít obvyklý pobyt ve Spojeném království, Irské republice, na ostrově Man nebo na Normanských ostrovech a nesmějí podléhat imigrační kontrole.

Kde rozhodují o PIP?

Nové žádosti, hodnocení a intervence se řeší v centrech dávek pro osoby se zdravotným postižením (Disability Benefit Centres), které se nacházejí po celém Spojeném království.

Informační brožura dávek k zajištění osobní nezávislosti (Personal Independence Payments) (PIP2) je žadatelovým vlastním ohodnocení toho, jak ho jeho nemoc, nebo postižení ovlivňuje. Po obdržení všech informací rozhodne osoba s rozhodovací pravomocí, zda byly splněny všechny kvalifikační podmínky pro nárok na dávky k zajištění osobní nezávislosti a pokud ano, přizná dávky v přiměřené sazbě.

Kdo má nárok na PIP?

Hodnocení PIP se zaměřuje na schopnost jednotlivce provádět sérii klíčových každodenních činností. Hodnocení zvažuje spíše vliv zdravotního stavu, nebo poškození žadatele na jeho funkční schopnost, než konkrétní diagnózu. Dávky nebudou vypláceny na základě konkrétního zdravotního stavu nebo zdravotních potíží, ale na základě vlivu zdravotního stavu nebo poškození na každodenní život žadatele.

Činnosti zahrnuté při zvažování dávek k zajištění osobní nezávislosti pro každodenní život jsou:

 • Příprava jídla
 • Přijímání výživy
 • Zvládání terapie nebo sledování zdravotního stavu
 • Mytí a koupání
 • Zvládnutí potřeb souvisejících s toaletou, nebo inkontinence
 • Oblékání a svlékání
 • Verbální komunikace
 • Čtení a porozumění znaků, symbolů a slov
 • Komunikace s jinými lidmi tváří v tvář
 • Rozhodování o rozpočtu

Činnosti zahrnuté v hodnocení dávek k zajištění osobní nezávislosti na mobilitu jsou:

 • Plánování a následné cesty
 • Pohyb po okolí

Co je zahrnuto v platbách PIP?

Splatná sazba závisí na tom, kolik pomoci osoba potřebuje při každodenních činnostech (složka každodenního života) a na množství obtíží, které má osoba při pohybu (složka mobility). Složka každodenního života, i složka mobility sestávají ze dvou sazeb: standardní sazba a zvýšená sazba.

Nárok na složku každodenního života u dávek na zajištění osobní nezávislosti je založen na schopnosti žadatele provádět deset aktivit každodenního života. Pro každou aktivitu existuje seznam deskriptorů. Deskriptory jsou věty, které popisují kolik podpory a typ podpory je nutný k provedení aktivity. Každý deskriptor má bodové skóre. Počet bodů, které žadatel získá, závisí na tom, kolik pomoci potřebuje.

Kritéria pro udělení PIP

Aby se žadatel kvalifikoval na standardní sazbu složky Každodenního života, musí celkově dosáhnout 8 až 11 bodů. Aby se žadatel kvalifikoval na zvýšenou sazbu složky Každodenního života, musí celkově dosáhnout 12 nebo více bodů.

Nárok na složku Mobility z dávek na zajištění osobní nezávislosti je založen na schopnosti žadatele provádět deset aktivit každodenního života. Pro každou aktivitu existuje seznam deskriptorů. Deskriptory jsou věty, které popisují kolik podpory a typ podpory žadatel potřebuje k provedení určité aktivity. Každý deskriptor má bodové skóre. Počet bodů, které žadatel získá, závisí na tom, kolik pomoci potřebuje.

Aby se žadatel kvalifikoval na standardní sazbu složky Mobility, musí celkově dosáhnout 8 až 11 bodů. Aby se žadatel kvalifikoval na zvýšenou sazbu složky Mobility, musí celkově dosáhnout 12 nebo více bodů.

Případy se speciálními pravidly, lidé kteří jsou nevyléčitelně nemocní, automaticky dostanou zvýšenou sazbu Každodenního života ihned, aniž by museli absolvovat kvalifikační období, avšak nevzniká automatický nárok na složku Mobility.

Osoba, která dostává dávky k zajištění osobní nezávislosti, je povinna nahlásit platebnímu/správnímu úřadu veškeré změny ve svých okolnostech, které by mohly ovlivnit vyplácení dávek.

Jak jsou platby PIP vypláceny?

Dávky na zajištění osobní nezávislosti jsou vypláceny přímo na bankovní účet, účet stavebního spoření, spořitelní družstvo, nebo na účet poštovní karty prostřednictvím automatického převodu, žadatelé tedy nejsou povinni podepsat dokument, ale i tak jsou povinni oznámit všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na nárok na dávku. Připomínka tohoto požadavku se vydává každoročně, když jsou žadatelé informováni o ročním zvýšení sazeb dávek.

Vyplněná informační brožura o dávkách k zajištění osobní nezávislosti (PIP2) se uchovává elektronicky v počítačovém systému DWP, jako trvalý záznam o nároku na dávky. Pokud zákazník nahlásí změnu okolností, osoba s rozhodovací pravomocí přehodnotí původní rozhodnutí přezkoumáním původních dokumentů a porovnáním poskytnutých informací s novými poskytnutými informacemi. Potom rozhodnou, jaký vliv budou mít nové informace na aktuální výši vyplácených dávek.

Kde nové informace vedou ke zvýšení, snížení nebo zániku nároku na dávky, rozhodovatel přijme příslušné rozhodnutí. Pokud se podstatná skutečnost, která by mohla ovlivnit nárok na dávku zjistí náhodně, nebo v důsledku vyšetřování podvodu, osoba s rozhodovací pravomocí přezkoumá důkazy a poté rozhodne.

Věci se neustále mění. Proto, i když je v našem zájmu poskytovat přesné a aktuální informace, je možné, že některé informace se od poslední aktualizace tohoto článku změnily. Proto vám doporučujeme si je prověřit na gov.uk, případně citizensadvice.org.uk