Důvody-kvůli-kterým dítě ve Velké Británii může zmeškat školu

Důvody kvůli kterým dítě může zmeškat školu ve Velké Británii

Podle § 175 školního zákona z roku 2002 mají školy a místní úřady ve Velké Británii zákonnou povinnost podniknout určité kroky v případě absence dítěte a prošetřit všechny neobjasněné absence. Důvodem je bezpečnost a ochrana dítěte.

Každé ve škole zaregistrované dítě může školu vynechat za velmi omezených okolností: když je dítě příliš nemocné na to, aby ji navštěvovalo, nebo když absenci škola předem povolí.

Nemoci a nouzové situace jsou součástí života. Pokud je vaše dítě nemocné, musíte o tom školu každý den během období absence co nejdříve informovat. Škola má právo si od vás vyžádat předložení důkazů. lékařských, které potvrdí důvod absence dítěte.

Absence dítěte ve škole může být autorizována z následujících důvodů:

  • Zdravotní důvody – Špatný zdravotní stav, stejně jako návštěvy lékařů nebo zubařů, jsou hlavní příčinou absence dětí ve škole. Přestože se to považuje za legitimní důvod, škola vás v případě delší absence, případně častých absencí, může požádat o lékařské potvrzení, případně potvrzení o návštěvě lékaře.
  • Náboženské důvody – Některé dny mají mimořádný význam pro různá náboženská společenství. Pokud o povolení absence požádáte předem, absence ve škole z náboženských důvodů, jako například z důvodu křtu, prvního svatého přijímání, biřmovky, Vánoc a Velikonoc vašemu dítěti může být povolena.
  • Nedostatek dopravy – Za zákonem stanovených okolností , místní úřady musí zajistit dopravu dětí do škol. V opačném případě by nedostatek dopravy mohl být oprávněným důvodem neúčasti dětí ve škole.
  • Jiné důvody – Mezi další důvody kdy povolení k absenci může být školou uděleno předem patří rodinné důvody, pohřby, pohovory, atp. Upozorňujeme však, že škola vaši žádost o prodlení z těchto důvodů povolit nemusí.

Žádost o ospravedlnění absence ve škole v Anglii (Velké Británii)

Příkaz k návštěvě školy (School Attendance Order)

Příkaz k návštěvě školy (School Attendance Order) rodičům nebo pečovatelům nařizuje, aby své dítě poslali do školy uvedené v příkazu. Tento příkaz může být vydán v případě, že místní úřady jsou přesvědčeny, že vzdělání, které je dítěti poskytováno, není dostatečné, například pokud je dítě vzděláváno doma a neučí ho to, co by se podle svého věku a schopností učit mělo.

Obvykle vám dají 15 dní na to, abyste prokázali, že jste své dítě ve škole zaregistrovali, nebo že mu poskytujete dostatečné vzdělávání doma. Pokud tak neučiníte, mohli byste být trestně stíháni, nebo by vám mohla být udělena pokuta.

Příkaz k dohledu nad vzděláváním (Education Supervision Order)

Kromě trestního stíhání rodičů nebo pečovatelů, místní úřady také mohou soud požádat o vydání příkazu k dohledu nad vzděláváním (Education Supervision Order). Ve zkratce to znamená, že vám bude přidělena osoba, která vám poskytne pomoc, bude na vás dohlížet a bude se vám snažit poradit, jak vaše dítě můžete dostat zpět do vzdělávání.

Podpora školní docházky (Support on school attendance)

Máte-li problém dostat své dítě do školy, pomoc je k dispozici. Škola a místní úřady poskytují rodičům pomoc mnoha způsoby, včetně rodičovských smluv. Rodičovské smlouvy jsou dobrovolnou formou podpory jejímž účelem je pomoci spojit dítě, rodiče a školu, případně místní úřady, aby spolupracovaly na docházce dítěte.

Jako u každé jiné smlouvy, účastníci se dobrovolně zaváží, že budou dodržovat dohodnuté podmínky. V případě nedodržení smlouvy to však místní úřady mohou použít jako důkaz.

Trestní stíhání za nízkou docházku dítěte ve škole v Anglii (UK)

Je-li dítě ve věku povinné školní docházky nalezeno na veřejném místě v době vyučování (v době kdy by mělo být ve škole) bez omluvitelného důvodu, rodiče mohou být trestně stíháni. V případě usvědčení jim soud může uložit pokutu až do výše £1 000.

Místní úřady také mohou rodiče za nenavštěvování školy dítětem trestně stíhat. Mohou tak učinit I, aniž by jim před tím udělili fixní pokutu.

Pokud je trestní stíhání úspěšné, soud může rodičům nařídit, aby navštěvovali rodičovské kurzy, které by jim měly pomoci zlepšit chování dítěte. Tyto kurzy mohou trvat až 3 měsíce.

Také od nich mohou vyžádat dodržování dalších podmínek po dobu 12 měsíců. Na dodržování těchto podmínek bude ve škole dohlížet odpovědná osoba nebo místní úřady. Porušení takového příkazu by mohlo vést k pokutě.

Pokuta za nepravidelnou a nízkou docházku dítěte do školy ve Velké Británii

Místo trestního stíhání mohou místní úřady, policie, případně ředitel školy ve Velké Británii rodičům dětí s nepravidelnou školní docházkou udělit za každé dítě pokutu ve výši 60 liber za každý den absence.

Nicméně, pokud tuto pokutu do 28 dnů nezaplatíte, může být zvýšena na £120, případně by vás mohli znovu poslat k soudu, kde by vám mohla být udělena pokuta až do výše £2500, trest v komunitě, nebo trest odnětí svobody na dobu tří měsíců.

Věci se neustále mění. Proto, i když je v našem zájmu poskytovat přesné a aktuální informace, je možné, že některé informace se od poslední aktualizace tohoto článku změnily. Proto vám doporučujeme si je prověřit na gov.uk, případně citizensadvice.org.uk