Sociálka-UK-Chtějí-mi-vzít-děti

Sociálka má obavy. Chtějí mi vzít děti?

Pokud vám sociální pracovnice ve Velké Británii řekla, že má obavy o bezpečnost a blahobyt vašich dětí, berte to vážně. Jedná se totiž o jeden z nejčastějších důvodů pro odebírání dětí z péče rodičů a jejich následné umístění do péče místních úřadů.

Lidé, kteří neznají sociální systém ve Velké Británii, toto varování často berou na lehkou váhu. Ve skutečnosti to však znamená, že situace je vážná a pokud to, co vyvolalo znepokojení nebude odstraněno, sociální pracovníci mohou začít zvažovat postoupení případu k rodinnému soudu, který má právo vzít vám děti a umístit je do náhradní péče.

Soudní řízení ohledně péče o děti (Care Proceedings)

Podle platných zákonů mají místní úřady ve Velké Británii (Council) povinnost zajistit blahobyt a dobrou péči o děti žijící v oblasti, kterou spravují. V některých případech, kdy jsou místní úřady znepokojeny že dítě trpí, nebo že mu hrozí, že by mohlo utrpět závažnou újmu, mohou místní úřady požádat o vydání soudního příkazu k umístění dítěte nebo dětí do péče místních úřadů (Care Order).

Vydání příkazu k umístění dítěte to péči místních úřadů uděluje úřadům rodičovskou odpovědnost za dítě, avšak neruší rodičovskou odpovědnost žádné jiné osoby, včetně rodiče. Pokud je příkaz k umístění dítěte do péče místních úřadů v platnosti, místní úřady mají povinnost konzultovat důležité věci s kteroukoli jinou osobou, která má rodičovskou odpovědnost za dané dítě. Místní úřady však mají nejvyšší odpovědnost provést důležitá rozhodnutí týkající se dítěte, včetně rozhodnutí souvisejících s tím, kde by dítě mělo žít.

Jak rozhodují soudy

Při rozhodování o tom, zda vydat příkaz k umístění dítěte to péči místních úřadů, má rozhodovací proces soudu dvě stadia.

Soud musí nejprve zvážit, zda bylo dosaženo statutárních prahových kritérií, což znamená, že soud může vydat příkaz k umístění dítěte to péči místních úřadů, je-li přesvědčen že:

  1. dítě utrpělo nebo je pravděpodobné, že by mohlo utrpět značnou újmu a;
  2. příčinu újmy lze připsat buď péči, kterou dítě obdrželo od rodičů, nebo tomu, že dítě není pod kontrolou rodičů. Místní úřady musí dokázat, že újma kterou dítě utrpělo je vážná, a že zahrnuje, avšak není limitována na fyzickou nebo emocionální újmu.

Pokud místní úřady nejsou schopny potvrdit že prahové kritéria bylo dosaženo, soud nebude schopen vydat příkaz k umístění dítěte to péče místních úřadů. Znamená to, že místní úřady musí prokázat to, že jste Vašemu dítěti způsobili újmu, nebo že je pravděpodobné, že byste takovou újmu způsobili buď zanedbáním jeho potřeb, nebo ubližováním ať už fyzicky, sexuálně a/nebo emocionálně.

Pokud však místní úřady u soudu prokáží, že prahových kritérií bylo dosaženo, soud bude pokračovat ve zvažování druhé fáze, tedy toho, zda by měl být vydán soudní příkaz. A pokud by měl být soudní příkaz vydán, tak jaký typ soudního příkazu by to měl být. Možnosti soudu zahrnují příkaz k umístění dítěte to péče místních úřadů (Care Order), příkaz k dozoru (Supervision Order), nebo případně žádný příkaz.

Při rozhodování bude soud používat ten princip, že blahobyt dítěte je prvořadý. Soud bude muset u každého dítěte které je předmětem žádosti na odebrání do péče místních úřadů zvážit také následující faktory:

  1. Zjistitelná přání a pocity dítěte (s ohledem na jeho věk a chápání).
  2. Fyzické, emocionální a vzdělávací potřeby.
  3. Pravděpodobné následky jakékoli změny situace na dítě.
  4. Věk, pohlaví a minulost dítěte a jakékoli jeho charakteristiky, které soud považuje za důležité.
  5. Jakákoliv újma kterou dítě utrpělo, nebo mu hrozí, že by utrpělo.
  6. Schopnosti každého z rodičů dítěte (a jakékoli jiné osoby ve spojitosti se kterou soud považuje tuto otázku za důležitou) uspokojit jeho potřeby.
  7. Škála pravomocí které má soud podle Zákona o dětech z roku 1989 k dispozici během daného soudního řízení.

Soud rovněž zváží možnost nevydání žádného příkazu. Znamená to, že soud by neměl vydat příkaz pokud není přesvědčen, že vydání soudního příkazu bude pro dítě lepší než nevydání žádného příkazu.

Plán péče

Soud potřebuje pečlivě zvážit plán péče vypracovaný místními úřady. Ten pro dané dítě stanoví plán uspořádání navrhovaný místními úřady, včetně údajů o tom, kde by dané dítě mělo žít pokud bude v platnosti soudní příkaz k umístění dítěte do péče místních úřadů, stejně jako plán uspořádání kontaktu dítěte s rodiči a jinými důležitými lidmi v životě daného dítěte.

To, že existuje důvod k vydání dočasného příkaz k umístění dítěte do péče místních úřadů ještě neznamená že by dítě mělo být zcela odděleno od svých rodičů.

Jak dlouho je v platnosti soudní příkaz

Pokud na začátku případu místní úřady přesvědčí soud o tom, že by měl vydat příkaz k umístění dítěte do jejich péče, soud obvykle nejprve vydá dočasný soudní příkaz. Toto je krátkodobý příkaz který platí do vydání závěrečného soudního příkazu, nebo jakéhokoli jiného krátkodobého příkazu.

Za určitých okolností je možné namítat vůči platnému dočasnému příkazu k umístění dítěte do péče místních úřadů, a to v případě změny okolností, nebo pokud se objevily nové důkazy.

Jak dlouho obvykle trvá soudní řízení

Podle platných zákonů by soudní případy týkající se dětí měly být ukončeny do 26 týdnů, avšak často rozhodování trvá mnohem déle. Délka soudního řízení se liší případ od případu.

Kontaktní návštěvy

Je-li pro dítě vydán příkaz k umístění dítěte do péče místních úřadů a bylo umístěno mimo jeho/její rodinu, je povinností místních úřadů ujistit se že mezi dítětem a jeho rodiči, poručníkem nebo jakoukoli osobou s rodičovskými povinnostmi, případně jakoukoli osobou důležitou pro dítě , jsou určeny přiměřené kontakty. Závisí na okolnostech případu, co je považováno za přiměřené.

Zástupci dítěte

U soudních řízení ohledně péče je dítě zastupováno dětským poručníkem (často nazývaný “Guardian”) a právníkem dítěte. Poručník, který je nezávislý na místních úřadech, je úředníkem Poradní a podpůrné služby u rodinného soudu a je to odborník jmenovaný soudem se zkušenostmi v otázkách péče o děti.

Povinnostmi poručníka je, mimo jiné, prošetřit okolnosti dětí, setkat se s rodiči dítěte as jinými důležitými osobami v životě dítěte a vypracovat pro soud zprávu týkající se uspořádání, které poručník zvažuje, že by byly v nejlepším zájmu dítěte. Poručník spolupracuje blízko s právníkem dítěte, který je jmenován buď soudem nebo poručníkem.

Jelikož poručník je nezávislou osobou a jedná v nejlepším zájmu dítěte, jeho/její názor má u soudu velkou váhu při vydávání závěrečného rozhodnutí. Je důležité, aby jakákoli strana soudního řízení plně spolupracovala s poručníkem, stejně jako s jinými odborníky, během jeho/jejího vyšetřování. Pokud je dítě starší, občas je schopno mít odlišného právníka než poručník.

Věci se neustále mění. Proto, i když je v našem zájmu poskytovat přesné a aktuální informace, je možné, že některé informace se od poslední aktualizace tohoto článku změnily. Proto vám doporučujeme si je prověřit na gov.uk, případně citizensadvice.org.uk