Čo je PIP?

Pokiaľ neviete čo je PIP, alebo zvažujete že by ste o PIP požiadali, avšak neviete ako a či na PIP máte nárok, tento článok vám zodpovie tieto, rovnako ako aj iné otázky ohľadom PIP.

Platby PIP sú vyplácané ľuďom v produktívnom veku, u ktorých sa pred dosiahnutím veku 65 rokov v dôsledku choroby/zdravotného postihnutia vyvinú potreby spojené s každodenným životom a/alebo pohybovými aktivitami.

Ako požiadať o PIP?

Žiadosti o PIP (Personal Independence Payments) sa podávajú telefonicky, aj keď za určitých okolností je možné vydať papierové formuláre.

Ministerstvo práce a dôchodkov (Department for Work and Pensions – DWP) zhromažďuje základné informácie o žiadateľovi a jeho zdravotnom stave, alebo zdravotných problémoch. Ak sa usúdi, že žiadateľ spĺňa základné podmienky nároku, ako sú požiadavky na vek a bydlisko, žiadateľovi sa následne zašle dotazník s brožúrou ohľadom platieb na zabezpečenie osobnej nezávislosti (PIP2). Tu žiadateľ môže poskytnúť informácie o tom, ako ich zdravotný stav a zdravotné problémy ovplyvňujú ich každodenný život. Po vrátení informačnej brožúry je prípad postúpený spoločnosti ktorá ho zhodnotí, spolu s ďalšími poskytnutými dôkazmi.
Kto rozhoduje o udelení PIP?

Zdravotný pracovník pracujúci pre poskytovateľa hodnotenia potom posúdi predložené informácie, zhromaždí všetky potrebné dodatočné dôkazy a rozhodne, či existujú dostatočné informácie na to, aby mohol Ministerstvu práce a dôchodkov poradiť ohľadom pravdepodobného dopadu na každodenný život žiadateľa a/alebo na aktivity súvisiace s mobilitou.kurz-anglictiny-obcianstvo-uk

To môže a najčastejšie bude zahŕňať osobné vyšetrenie pred tým, ako poskytnú Ministerstvu práce a dôchodkov hodnotiacu správu. Osoba s rozhodovacou právomocou, pred tým ako prijme rozhodnutie o nároku na dávku, skontroluje hodnotiacu správu a všetky ostatné dôkazy. Vo všetkých prípadoch osoba s rozhodovacou právomocou zváži potreby navrhovateľa, ako ich navrhovateľ sám opísal v informačnej brožúre a akékoľvek ďalšie dôkazy.

Ľudia ktorí sú nevyliečiteľne chorí, t. j. ľudia, u ktorých je nepravdepodobné že budú žiť dlhšie ako 6 mesiacov, môžu požiadať svojho lekára o vyplnenie formulára DS1500, ktorý by potom mali zaslať do Centra dávok pre osoby so zdravotným postihnutím (Disability Benefit Centre). Musí sa očakávať, že potreba pomoci s každodennými životnými nákladmi a mobilitou bude existovať počas požadovaného obdobia, 3 mesiace pred a ďalších 9 mesiacov po dátume vzniku nároku. Ľudia, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, nemusia spĺňať kvalifikačné obdobia.
Vo všetkých prípadoch musí osoba splniť predpísané podmienky pobytu vo Veľkej Británii, v ktorýkoľvek deň zahrnutý v žiadosti. Museli byť vo Veľkej Británii aspoň 104 zo 156 týždňov bezprostredne predchádzajúcich tomu dňu. Musia tiež mať obvyklý pobyt v Spojenom kráľovstve, Írskej republike, na ostrove Man, alebo na Normanských ostrovoch a nesmú podliehať imigračnej kontrole.

Kde rozhodujú o PIP?

Nové žiadosti, hodnotenia a intervencie sa riešia v centrách dávok pre osoby so zdravotným postihnutím (Disability Benefit Centres), ktoré sa nachádzajú po celom Spojenom kráľovstve.

Informačná brožúra dávok na zabezpečenie osobnej nezávislosti (Personal Independence Payments) (PIP2) je žiadateľovým vlastným ohodnotenie toho, ako ho jeho choroba, alebo postihnutie ovplyvňuje. Po prijatí všetkých informácií, osoba s rozhodovacou právomocou rozhodne, či boli splnené všetky kvalifikačné podmienky pre nárok na dávky na zabezpečenie osobnej nezávislosti a ak áno, prizná dávky v primeranej sadzbe.kurz-anglictiny-obcianstvo-uk

Kto má nárok na PIP?

Hodnotenie PIP sa zameriava na schopnosť jednotlivca vykonávať sériu kľúčových každodenných činností. Hodnotenie zvažuje skôr vplyv zdravotného stavu, alebo poškodenia žiadateľa na jeho funkčnú schopnosť, než konkrétnu diagnózu. Dávky nebudú vyplácané na základe konkrétneho zdravotného stavu, alebo zdravotných ťažkostí, ale na základe vplyvu zdravotného stavu, alebo poškodenia na každodenný život žiadateľa.

Činnosti zahrnuté pri zvažovaní dávok na zabezpečenie osobnej nezávislosti pre každodenný život sú: 

 • Príprava jedla
 • Prijímanie výživy
 • Zvládanie terapie, alebo sledovanie zdravotného stavu
 • Umývanie a kúpanie
 • Zvládnutie potrieb súvisiacich s toaletou, alebo inkontinencie
 • Obliekanie a vyzliekanie
 • Verbálna komunikácia
 • Čítanie a porozumenie znakov, symbolov a slov
 • Komunikácia s inými ľuďmi tvárou v tvár
 • Rozhodovanie o rozpočte

Činnosti zahrnuté v hodnotení dávok na zabezpečenie osobnej nezávislosti na mobilitu sú:

 • Plánovanie a nasledné cesty
 • Pohyb po okolí

Čo je zahrnuté v platbách PIP?

Splatná sadzba závisí od toho, koľko pomoci osoba potrebuje pri každodenných činnostiach (zložka každodenného života) a od množstva ťažkostí, ktoré má osoba pri pohybe (zložka mobility). Zložka každodenného života, aj zložka mobility pozostávajú z dvoch sadzieb: štandardná sadzba a zvýšená sadzba.
Nárok na zložku každodenného života u dávok na zabezpečenie osobnej nezávislosti je založený na schopnosti žiadateľa vykonávať desať aktivít každodenného života. Pre každú aktivitu existuje zoznam deskriptorov. Deskriptory sú vety, ktoré opisujú koľko podpory a typ podpory je potrebný na vykonanie aktivity. Každý deskriptor má bodové skóre. Počet bodov ktoré žiadateľ získa závisí od toho, koľko pomoci potrebuje.

Kritériá na udelenie PIP

Na to aby sa žiadateľ kvalifikoval na štandardnú sadzbu zložky Každodenného života, musí celkovo dosiahnuť 8 až 11 bodov. Na to aby sa žiadateľ kvalifikoval na zvýšenú sadzbu zložky Každodenného života, musí celkovo dosiahnuť 12, alebo viac bodov.

Nárok na zložku Mobility z dávok na zabezpečenie osobnej nezávislosti je založený na schopnosti žiadateľa vykonávať desať aktivít každodenného života. Pre každú aktivitu existuje zoznam deskriptorov. Deskriptory sú vety ktoré opisujú koľko podpory a typ podpory žiadateľ potrebuje na vykonanie určitej aktivity. Každý deskriptor má bodové skóre. Počet bodov ktoré žiadateľ získa, závisí od toho, koľko pomoci potrebuje.kurz-anglictiny-obcianstvo-uk

Na to aby sa žiadateľ kvalifikoval na štandardnú sadzbu zložky Mobility, musí celkovo dosiahnuť 8 až 11 bodov. Na to aby sa žiadateľ kvalifikoval na zvýšenú sadzbu zložky Mobility, musí celkovo dosiahnuť 12, alebo viac bodov.

Prípady so špeciálnymi pravidlami, ľudia ktori sú nevyliečiteľne chorí, automaticky dostanú zvýšenú sadzbu Každodenného života ihneď, bez toho, aby museli absolvovať kvalifikačné obdobie, avšak nevzniká automatický nárok na zložku Mobility.

Osoba ktorá dostáva dávky na zabezpečenie osobnej nezávislosti je povinná nahlásiť platobnému/správnemu úradu všetky zmeny vo svojich okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť vyplácanie dávok.
Ako sú platby PIP vyplácané?

Dávky na zabezpečenie osobnej nezávislosti sú vyplácané priamo na bankový účet, účet stavebného sporenia, sporiteľné družstvo, alebo na účet poštovej karty prostredníctvom automatického prevodu, žiadatelia teda nie sú povinní podpísať dokument, ale aj tak sú povinní oznámiť všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na nárok na dávku. Pripomienka tejto požiadavky sa vydáva každoročne, keď sú žiadatelia informovaní o ročnom zvýšení sadzieb dávok.

Vyplnená informačná brožúra o dávkach na zabezpečenie osobnej nezávislosti (PIP2) sa uchováva elektronicky v počítačovom systéme DWP, ako trvalý záznam o nároku na dávky. Ak zákazník nahlási zmenu okolností, osoba s rozhodovacou právomocou prehodnotí pôvodné rozhodnutie preskúmaním pôvodných dokumentov a porovnaním poskytnutých informácií s novými poskytnutými informáciami. Potom rozhodnú, aký vplyv budú mať nové informácie na aktuálnu výšku vyplácaných dávok.

Kde nové informácie vedú k zvýšeniu, zníženiu, alebo zániku nároku na dávky, rozhodovateľ prijme príslušné rozhodnutie. Ak sa podstatná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť nárok na dávku zistí náhodne, alebo v dôsledku vyšetrovania podvodu, osoba s rozhodovacou právomocou preskúma dôkazy a potom rozhodne.

Pomoc pri žiadaní o PIP (Personal Independence Payments)

Nesprávne vyplnený formulár môže byť nie len dôvodom na zamietnutie Vašej žiadosti a straty peňazí ktoré Vám patria. Môže Vám spôsobiť aj omnoho vážnejšie problémy, pokiaľ si úradníci budú myslieť že ste nesprávne informácie vo formulári uviedli zámerne.

Vypĺňanie formulárov v cudzom jazyku nie je jednoduché. Preto sme formuláre PIP1 a PIP2, rovnako ako aj žiadosť o prehodntenie rozhodnutia o prídavkoch preložili do slovenského jazyka.

Do preloženého formulára môžete napísať Vaše odpovede po slovensky a preposlať ich buď nám, alebo komukoľvek inému kto Vám s prekladom odpovedí pomôže. Ak sa rozhodnete prekladom vašich odpovedí poveriť nás, automaticky Vám vypočítame cenu prekladu a platbu budete môcť vykonať kartou priamo na stránke.

Formuláre PIP preložené do slovenčiny:

©2022 Vera Keves & CO - Czech & Slovak Translation and Interpreting Services | Terms and ConditionsPrivacy Policy| Contact

Log in with your credentials

Forgot your details?